Quarantine Season Episode 3: Emily Gould + Naomi Fry