Linh's Ho Chi Minh City Adventure: A Bilingual Children's Book (English/Vietnamese) (Paperback)

Linh's Ho Chi Minh City Adventure: A Bilingual Children's Book (English/Vietnamese) By Sari Dewi Kusuma Cover Image
$12.99
Not In Store / Available To Order (allow for shipping time to bookstore or direct-to-home)

Description


***UPDATED PRINT QUALITY THANK YOU FOR YOUR FEEDBACK ****
English Description:

Embark on a delightful journey through the bustling streets of Vietnam with "Linh's Ho Chi Minh City Adventure" by Sari Dewi Kusuma. Perfect for children aged 3-6, this vibrant picture book introduces young readers to the wonders of Vietnamese culture through the eyes of Linh, a curious and spirited local girl.

Key Selling Points:
- Educational & Fun: Learn about the rich heritage, traditions, and daily life of Ho Chi Minh City in a way that's both educational and entertaining.
- Cultural Insights: Gain cultural insights as Linh guides you through famous landmarks, traditional foods, and everyday Vietnamese customs.
- Bilingual Learning: Presented in both English and Vietnamese, this book is a fantastic resource for bilingual families or those looking to introduce a second language to their children.
- Interactive QR Codes: Each page comes alive with QR codes that let you hear the correct pronunciations of key terms in both English and Vietnamese, enhancing language skills and making reading a multi-sensory experience.
- Beautiful Illustrations: The pages are filled with colorful and engaging illustrations that will captivate your child's imagination.
- Includes Linh's Interactive Coloring Book - Animals of Vietnam: Continue the fun with coloring activity pages at the end of each book Wonderfully illustrated, each page also includes a QR code to help confirm remind you of what each animal looks like

"Dive into Linh's world and discover the joy of learning as you explore the sights and sounds of Vietnam's most vibrant city. 'Linh's Ho Chi Minh City Adventure' is not just a book; it's a gateway to a new cultural experience "

Vietnamese Description:

Tham gia v o h nh tr nh th vị qua những con phố nhộn nhịp của Việt Nam với cuốn's ch "Cuộc Phi u Lưu Ở Th nh Phố Hồ Ch Minh của Linh" của t c giả Sari Dewi Kusuma. Cuốn's ch tranh sinh động n y l lựa chọn ho n hảo cho trẻ em từ 3-6 tuổi, giới thiệu cho c c bạn nhỏ những điều kỳ diệu của văn h a Việt Nam qua nh mắt của Linh, c b t m v đầy nghị lực.

Điểm nổi bật của sản phẩm:
- Gi o dục & Vui nhộn: T m hiểu về di sản phong ph , truyền thống v cuộc sống h ng ng y tại Th nh Phố Hồ Ch Minh một c ch gi o dục v giải tr .
- Hiểu biết về văn h a: Nhận được c i nh n's u sắc về văn h a khi Linh hướng dẫn bạn qua c c địa danh nổi tiếng, ẩm thực truyền thống v phong tục Việt Nam h ng ng y.
- Học hai ng n ngữ: Được tr nh b y bằng cả tiếng Anh v tiếng Việt, cuốn's ch n y l nguồn t i nguy n tuyệt vời cho c c gia đ nh song ngữ hoặc những ai muốn giới thiệu ng n ngữ thứ hai cho con c i họ.
- M QR tương t c: Mỗi trang đều sinh động với m QR cho ph p bạn nghe c ch ph t m ch nh x c c c thuật ngữ chủ chốt bằng cả tiếng Anh v tiếng Việt, n ng cao kỹ năng ng n ngữ v l m cho việc đọc trở th nh trải nghiệm đa gi c quan.
- Minh họa đẹp mắt: C c trang's ch được lấp đầy với h nh minh họa sinh động v cuốn h t sẽ chiếm lấy tr tưởng tượng của trẻ.
- Bao gồm S ch t m u tương t c của Linh - Động vật Việt Nam: Tiếp tục niềm vui với c c trang hoạt động t m u ở cuối mỗi cuốn's ch Được minh họa tuyệt vời, mỗi trang cũng bao gồm một m QR để gi p x c nhận nhắc nhở bạn về h nh d ng của mỗi con vật

"Đi's u v o thế giới của Linh v kh m.


Product Details
ISBN: 9798882729492
Publisher: Independently Published
Publication Date: February 24th, 2024
Pages: 34
Language: English