Μπλε Οθόνη του Θανάτου (Hashtag Magic #1) (Paperback)

Μπλε Οθόνη του Θανάτου (Hashtag Magic #1) By J. Steven Young Cover Image
$16.99
Not In Store / Available To Order (allow for shipping time to bookstore or direct-to-home)

Other Books in Series

This is book number 1 in the Hashtag Magic series.

Description


Η Μαγε α και τα Κοινωνικ Δ κτυα συγχωνε ονται

Ο Κ λμπι ε χε μαγε α, ­χασε τη μαγε α του, και αν ­κτησε τη μαγε α του δ χως να γνωρ ζει πως να τη χρησιμοποι (R)σει. Αλλ για ­ναν ­φηβο της εποχ ς μας, οι παρακ μψεις ε ναι τρ πος ζω ς, και η μαγε α ε ναι δ σκολη. Καθ ς η ιστορ α ξεδιπλ νεται, ο Κ λμπι γρ γορα καταφ ­ρνει να διαχειριστε την ανεπ ρκει του στη μαγε α συνδυ ζοντ ς την με την εξυπν δα του στον τομ ­α της τεχνολογ ας.

Better description to come due to failure of publishing platform to recognize all Greek charactersProduct Details
ISBN: 9781943924158
ISBN-10: 1943924155
Publisher: Tasicas-Young Fantasy Press
Publication Date: October 11th, 2016
Pages: 336
Language: Greek, Modern (after 1453)
Series: Hashtag Magic